KOSGEB’ten yapılan resmi açıklamada başvuru işlemlerinin 21 Mayıs’a kadar süreceği kaydedilirken, KOSGEB’in ilk kontrol sürecinin 31 Mayıs’ta sona ereceği, Sonuçların 17 Haziran’da bildirileceği belir...

KOSGEB’ten yapılan resmi açıklamada başvuru işlemlerinin 21 Mayıs’a kadar süreceği kaydedilirken, KOSGEB’in ilk kontrol sürecinin 31 Mayıs’ta sona ereceği, Sonuçların 17 Haziran’da bildirileceği belirtildi. Başvuru yapacak işletmelerde aranacak şartlar ve diğer detaylar ise şu şekilde sıralandı: MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KRİTERLERİ: Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşmaktadır: Birinci Bileşen: “İmalat sektöründe faaliyet gösteren MKİ’ler için işletme sermayesi desteği İkinci Bileşen: “İmalat sektöründe veya “Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründe ya da “Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler için işletme sermayesi desteği İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir. Aşağıdaki mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB Veritabanında kayıtlı olmaları ve KOBİ Beyannamelerinin güncel ve onaylı olması şartıyla başvuru yapabilecektir: Ölçek kriteri:Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir. Sektör kriteri:Birinci Bileşene, ana faaliyet kodu itibariyle aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler başvurabilecektir:– İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C) İkinci Bileşene, 2017 ve sonrasında kurulan ve aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler başvurabilecektir: – İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C) – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 62) – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 72) Not: Ana faaliyet NACE kodu ile ilgili manipülasyonlara mahal verilmemesi için 2021 öncesinde kurulan işletmelerin NACE ana faaliyet kodları 2020 yılında mali kayıtlardan çekilerek sabitlenmiştir. Bu konudaki detay bilgi Uygulama Esaslarının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (5) sayılı bendinde açıklanmıştır. Sadece Birinci Bileşen için geçerli olan mali kriterler: – 2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri: Covid-19’dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. – 2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri: 2020’de 2019’a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler Covid-19 salgınından etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir. Not: 2020 yılı Ocak ayından Mayıs ayı sonuna, yani ilk normalleşme dönemine kadar geçen zamandaki toplam gelir, 2019’un aynı dönemindeki geliri ile mukayese edilerek her işletmenin gelir kaybı oranı hesaplanacaktır. Gelir kaybı oranının hesaplanmasında, işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı 2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV Beyannameleri dikkate alınacaktır.Not: Bu kriteri sağlamayan ancak Covid-19 salgını başlangıcından önceki yılda nakit akışı sorunu bulunan işletmelerden de başvuru alınacak ve bütçe artması durumunda bu işletmeler de destekten yararlandırılabilecektir. 2019 yılında bilanço usulü defter tutan işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı bilanço bilgilerine göre nakit oranının 0,2’den küçük olması, 2019’da nakit akışı sorunu yaşadıklarının kanıtı sayılacaktır. Sadece İkinci Bileşen için; yenilikçi genç MKİ olma kriteri: 2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ’ler, yenilikçi genç MKİ sayılacak ve İkinci Bileşene başvurabilecektir: – Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler. – Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler. – 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler. – 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler. Aşağıda belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır: – Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. – Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Covid-19 salgını kapsamında 2020’de ilan ettikleri “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. – KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. – Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar, tecil / taksitlendirme yapmak ya da borçlarını kapatmak suretiyle desteğe başvurabilecektir. DESTEK TÜRÜ VE LİMİTLERİ: Destek türü, “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” olacaktır. Ödeme onayı, işletmenin 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı çalışan sayısını ödemeye esas ay (2021 Mart, Nisan, Mayıs) itibariyle muhafaza etmesi şartıyla verilecektir. Ölçeğe göre geri ödemeli destek üst limitleri: – Mikro işletmeler: 10.000 X 3 ay =30. 000 TL – Küçük işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75.000 TL Not: Bu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına göre değişecektir. Buna göre; Mikro işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye 10.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir.Küçük işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 veya 3 personeli olan işletmeye 10.000 TL, 4 ve üzeri personeli olan işletmeye 25.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir.– Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere 2021 yılında gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecektir. Destek kapsamındaki uygun giderler: Destek, ilgili ödemeye esas aylardaki (2021 Mart, Nisan, Mayıs) aşağıdaki giderler için ödenir: – Personel giderleri – İşyeri kirası – Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri) – Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri) Bileşen 2 kapsamında ilave olarak, yenilikçi genç MKİ’lerin 2021 yılı içinde gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen aşağıdaki giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek ödenir: – Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)